13. E-Service

ระบบสารสนเทศกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา (ระบบสำหรับบุคลากร)

เพื่อให้การทำงานมีความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากขึ้น มหาวิทยาลัยบูรพาจึงได้มีการนำระบบสารสนเทศมาช่วยในการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากร มีรายละเอียดดังนี้

 1. ระบบการจัดการเกี่ยวกับการรับสมัครเข้าศึกษา เป็นระบบสำหรับจัดการข้อมูลผู้สมัครเช่น แก้ไขข้อมูลผู้สมัคร การบันทึกผลการสอบสัมภาษณ์ อีกทั้งยังสามารถดูรายงานจำนวนผู้สมัครแต่ละประเภท/โครงการ รายงานสรุปจำนวนค่าธรรมเนียมการสมัคร รายงานผลการคัดเลือก และการพิมพ์สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร รวมถึงการตรวจสอบข้อมูลผู้สมัคร
  URL: https://admin-eadmission.buu.ac.th
  คู่มือการใช้งาน: https://shorturl.at/wyFOU
 2. ระบบบริการการศึกษา เป็นระบบที่เป็นกิจกรรมสำหรับอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา เช่น ตารางสอนอาจารย์ ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ระบบการตัดเกรด – ส่งเกรด
  URL: https://reg.buu.ac.th
  คู่มือการใช้งาน: https://shorturl.at/dfpY8
 3. ระบบบริการปลดหนี้สินของนิสิต เป็นระบบตรวจสอบหนี้สินต่าง ๆ ของนิสิต ได้แก่ หอพัก หอสมุด หน่วยงาน/ส่วนงาน และหนี้สินจากระบบบริการการศึกษา ได้แก่ การลงทะเบียนเรียน การลาพัก/รักษาสภาพ เป็นต้น
  URL: https://cleardebt.buu.ac.th
  คู่มือการใช้งาน: https://shorturl.at/loQSY

ระบบสารสนเทศกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา (ระบบสำหรับนิสิต)

มหาวิทยาลัยบูรพามีระบบสำหรับนิสิตได้ใช้งาน เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และเป็นการจัดเก็บข้อมูล โดยมีระบบสารสนเทศรายละเอียดดังนี้

 1. ระบบรับสมัคร เป็นระบบรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีกระบวนการตั้งแต่การเปิดรับสมัคร การบันทึกข้อมูลผู้สมัคร ประมวลผลคะแนน และการประกาศรายชื่อเข้าศึกษา
  URL: https://e-admission.buu.ac.th
  คู่มือการใช้งาน: https://shorturl.at/cjEFN
 2. ระบบรับสมัครสำหรับต่างชาติ เป็นระบบรับสมัครสำหรับต่างชาติ โดยส่วนงานสามารถเข้าระบบเพื่อบันทึกสาขาที่จะเปิดรับสมัครนิสิตต่างชาติได้ จากนั้นผู้สมัครจะสามารถค้นหาคณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครได้ และบันทึกข้อมูลการสมัครในระบบดังกล่าว
  URL: https://admin-eadmission.buu.ac.th
  คู่มือการใช้งาน: https://shorturl.at/agmMW
 3. ระบบรายงานตัวนิสิตออนไลน์ เป็นระบบที่ให้นิสิตรายงานตัว จองหอพักผ่านทางอินเทอร์เน็ต สั่งจองชุดและเครื่องหมายนิสิต โดยชำระเงินผ่านทางธนาคารและเคาน์เตอร์เซอร์วิส โดยนิสิตและผู้ปกครองไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังมหาวิทยาลัย
  URL: " https://smartreg.buu.ac.th
  คู่มือการใช้งาน: https://shorturl.at/abcjs
 4. ระบบบริการการศึกษา เป็นระบบที่มีการจัดการ 2 ส่วน คือ การใช้งานส่วนเว็บแอพพลิเคชั่น (Web Application) และส่วนการใช้งาน Back Office ติดต่อฐานข้อมูลผ่าน Microsoft Access ทั้งนี้เป็นระบบที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการศึกษา ในระหว่างที่นิสิตกำลังศึกษา ได้แก่ การลงทะเบียนเรียน ตารางเรียนนิสิต นิสิตตรวจสอบผลการเรียน นิสิตตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา การขึ้นทะเบียนบัณฑิต
  URL: https://reg.buu.ac.th
  คู่มือการใช้งาน: https://shorturl.at/hsCU4
 5. ระบบรายงานตัวบัณฑิตเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เป็นระบบที่ให้ผู้สำเร็จการศึกษา ที่มีความประสงค์เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรทำการลงทะเบียน โดยจะมีรายละเอียดกำหนดการ และแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมพิธี
  URL: https://graduate.buu.ac.th
  คู่มือการใช้งาน: https://shorturl.at/suHIK

ระบบสารสนเทศกองกิจการนิสิต

 1. ระบบจองคิว กยศ. เป็นระบบจองคิวสำหรับส่งเอกสาร กยศ. โดยมีกระบวนการตั้งแต่จองคิวส่งเอกสาร กยศ. ส่งเอกสาร กยศ. และตรวจสอบสถานะการส่งเอกสาร กยศ.
  URL: http://affairs.buu.ac.th/index.php/login
  คู่มือการใช้งาน: https://shorturl.at/afkGV
 2. ระบบจองหอพักนิสิต เป็นระบบจองหอพักนิสิต สำหรับนิสิต โดยมีกระบวนการเลือกหอพัก เลือกห้องพัก และจองหอพักนิสิต เพื่อดำเนินการชำระเงิน
  URL: http://affairs.buu.ac.th/index.php/login
  คู่มือการใช้งาน: https://shorturl.at/fjowD
 3. ระบบแจ้งซ่อมหอพักนิสิต เป็นระบบแจ้งซ่อมหอพักนิสิต สำหรับนิสิตหอพัก และผู้เข้าพักในหอพักนิสิต โดยมีกระบวนการบันทึกข้อมูลการแจ้งซ่อม และติดตามรายงานสถานะการแจ้งซ่อม
  URL: http://affairs.buu.ac.th/index.php/login
  คู่มือการใช้งาน: https://shorturl.at/cgh08
 4. ระบบประกันอุบัติเหตุของนิสิต เป็นระบบตรวจสอบกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีกระบวนการตรวจสอบและสามารถดาวน์โหลดหนังสือกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุของได้
  URL: http://affairs.buu.ac.th/index.php/login
  คู่มือการใช้งาน: https://shorturl.at/cgnyL
 5. ระบบสุขภาวะจิตใจออนไลน์ เป็นระบบประเมินสุขภาวะจิตใจออนไลน์ของนิสิต โดยมีกระบวนการทำแบบประเมินสุขภาวะจิตใจตนเอง นัดหมายนักจิตวิทยาปรึกษา และบันทึกประวัติตนเองเพื่อประกอบข้อมูลสำหรับนักจิตวิทยาการปรึกษา
  URL: http://affairs.buu.ac.th/index.php/login
  คู่มือการใช้งาน: https://shorturl.at/hoBH7