13. E-Service (ปี 2567)

เพื่อให้การทำงานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องมากขึ้น มหาวิทยาลัยบูรพา จึงนำระบบสารสนเทศมาช่วยในการปฏิบัติงาน ได้แก่

ระบบสารสนเทศกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา

 1. ระบบรับสมัครนิสิตใหม่มหาวิทยาลัยบูรพา (http://e-admission.buu.ac.th) เป็นระบบที่บริหารจัดการเกี่ยวกับการรับสมัคร ตั้งแต่การเปิดรับสมัคร การบันทึกข้อมูลผู้สมัคร ประมวลผลคะแนน และการประกาศผล
 2. ระบบรับสมัครมหาวิทยาลัยบูรพา สำหรับเจ้าหน้าที่ (http://e-admission.buu.ac.th) เป็นระบบที่ให้เจ้าหน้าที่งานรับเข้าศึกษา สามารถจัดการข้อมูลผู้สมัครได้ เช่น การแก้ไขข้อมูลผู้สมัคร การบันทึกผลการสอบสัมภาษณ์ เป็นต้น อีกทั้งยังสามารถดูรายงานจำนวนผู้สมัครแต่ละประเภท/โครงการ รายงานสรุปจำนวนค่าธรรมเนียมการสมัคร รายงานผลการคัดเลือก และการพิมพ์สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร
 3. ระบบรับรายงานตัวนิสิตใหม่ (https://smartreg.buu.ac.th) เป็นระบบที่ให้นิสิตรายงานตัวจองหอพักผ่านทางอินเทอร์เน็ต ชำระเงินผ่านทางธนาคาร โดยนิสิตและผู้ปกครองไม่จำเป็นต้องเดินทางมารายงานตัวที่มหาวิทยาลัย
 4. ระบบบริการการศึกษา (https://reg.buu.ac.th) เป็นระบบที่มีการจัดการ 2 ส่วน คือ การใช้งานส่วนเว็บแอพพลิเคชั่น (Web Application) และส่วนการใช้งาน Back Office ติดต่อฐานข้อมูลผ่าน Microsoft Access ทั้งนี้เป็นระบบที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการศึกษา ในระหว่างที่นิสิตกำลังศึกษา ได้แก่ การลงทะเบียนเรียน ตารางเรียนนิสิต นิสิตตรวจสอบผลการเรียน นิสิตตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา การขึ้นทะเบียนบัณฑิต รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวกับอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอน ได้แก่ ตารางสอนอาจารย์ ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ระบบการตัดเกรด - ส่งเกรด
 5. ระบบบริการปลดหนี้สินของนิสิต (https://cleardebt.buu.ac.th) เป็นระบบตรวจสอบหนี้สินต่าง ๆ ของนิสิต ได้แก่ หอพัก หอสมุด หน่วยงาน/ส่วนงาน และหนี้สินจากระบบลงทะเบียน
 6. ระบบรายงานตัวบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (http://gsbuu.buu.ac.th) บริหารจัดการเกี่ยวกับการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ตรวจสอบผู้มา/ไม่มารายงานตัว การจัดลำดับที่เข้ารับ การคำนวณเวลาที่ใช้ในการเข้ารับ

ระบบสารสนเทศกองกิจการนิสิต

 1. ระบบศูนย์นิสิตจิตอาสา (http://affairs.buu.ac.th/index.php/login) เป็นระบบที่ให้นิสิตทำการสมัครสมาชิกนิสิตจิตอาสา แล้วสามารถเลือกโครงการหรือกิจกรรมที่นิสิตต้องการเก็บชั่วโมงกิจกรรมจิตอาสา
 2. ระบบหอพัก (http://affairs.buu.ac.th/index.php/login) เป็นระบบที่มีด้วยกันทั้งหมด 3 ส่วนดังนี้

          2.1 เป็นระบบที่ให้นิสิตทำการจองหอพัก ผ่านทางอินเทอร์เน็ต พร้อมพิมพ์ใบชำระเงินผ่านธนาคาร ตามระยะเวลาที่สำนักงานหอพักนิสิตกำหนด

          2.2 เป็นระบบที่นิสิตสามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงินค่าหอพักผ่านทางระบบได้

          2.3 เป็นระบบที่นิสิตสามารถแจ้งขอย้ายออกจากหอพัก กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา
ได้ด้วยตนเอง ตามระยะเวลาที่สำนักงานหอพักนิสิตกำหนด

 1. ระบบจองคิวรายงานตัวเข้าหอพัก (http://affairs.buu.ac.th/index.php/login) เป็นระบบที่ให้นิสิตทำการจองคิวเพื่อรายงานตัวเข้าหอพัก กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา
 2. ระบบแจ้งซ่อมหอพัก (http://affairs.buu.ac.th/index.php/login) เป็นระบบที่นิสิตสามารถบันทึกข้อมูลการแจ้งซ่อมหอพักที่นิสิตเข้าพักอาศัย ผ่านทางอินเทอร์เน็ต พร้อมทั้งสามารถติดตามรายการแจ้งซ่อมด้วยตนเอง
 3. ข้อมูลประกันอุบัติเหตุของนิสิต (http://affairs.buu.ac.th/index.php/login) นิสิตสามารถดาวน์โหลดหนังสือกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุของนิสิตได้
 4. ระบบจัดหางาน (http://affairs.buu.ac.th/index.php/login) เป็นระบบที่ให้นิสิตลงทะเบียนเข้าร่วม BUU Job Fair Online ผ่านทางอินเทอร์เน็ต พร้อมทั้งสามารถค้นหาบริษัท และตำแหน่งงานที่นิสิตสนใจ
 5. ระบบทุนส่งเสริมการศึกษา (http://affairs.buu.ac.th/index.php/login) เป็นระบบที่นิสิตสามารถ ลงทะเบียนสมัครขอรับทุนการศึกษา ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยเป็นไปตามประกาศของกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา
 6. ระบบสุขภาวะจิตใจออนไลน์ (http://affairs.buu.ac.th/index.php/login) เป็นระบบที่นิสิตสามารถทำแบบประเมินสุขภาวะจิตใจตนเอง เพื่อให้นิสิตได้ทราบแนวโน้มสุขภาวะจิตใจตนเองในปัจจุบัน และสามารถขอรับบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยากับนักจิตวิทยาการปรึกษาของศูนย์บริการให้การปรึกษานิสิตได้ในกรณีที่พบความผิดปกติ โดยทำการนัดหมายนักจิตวิทยาตามวันและเวลาที่นิสิตสะดวกเข้ารับการปรึกษา

ระบบสารสนเทศสำนักคอมพิวเตอร์

 1. ระบบบัญชีผู้ใช้งาน หรือ BUU Account (https://myid.buu.ac.th/)
 2. ระบบจัดการการเรียนการสอนออนไลน์: E-Learning (https://e-learning.buu.ac.th/)
 3. ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และ BUU Google Apps (http://email.buu.ac.th/)
 4. ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิด ICT MOOC (http://ictmooc.buu.ac.th/)
 5. ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิด BUU MOOC (http://mooc.buu.ac.th/)